Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Gwarantując poszanowanie prywatności osób fizycznych, których dane osobowe przetwarzamy, Spółka WC TRON sp. z o.o. ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych w firmie pod względem jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz pełni funkcję punktu kontaktowego zarówno dla organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez firmę.

Dane Inspektora Ochrony Danych

  • imię i nazwisko: Paulina Najdzińska

Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną lub listownie:

  • adres e-mail: iod@wctron.pl
  • adres pocztowy: WC TRON sp. z o.o. ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”