Warunki Najmu Urządzeń

Niniejsze Warunki Najmu Urządzeń (zwane dalej: WNU) określają zasady, na jakich WCTRON Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000788860, posiadająca numer NIP 8992863500, REGON 383498629, o kapitale zakładowym 5.000 zł (zwana dalej: Wynajmujący) świadczy usługę najmu oferowanych przez siebie Urządzeń (zwane dalej: Urządzenia) dla Najemcy.

1.
Najemca zobowiązany jest do złożenia zamówienia (zwane dalej: Zamówieniem) wyłącznie na formularzu wskazanym przez Wynajmującego i przesłania go w formie pisemnej lub e-mail na adres Wynajmującego. Każde Zamówienie i Warunki Najmu Urządzeń winno być podpisane własnoręcznie przez Najemcę tj. osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Najemcy.

2.
Miejscem świadczenia usługi najmu Urządzeń jest lokalizacja wskazana przez Najemcę w Zamówieniu. Najemca zobowiązuje się do wskazania bezpiecznego dla Urządzeń miejsca świadczenia usługi najmu.

3.
Opłatę za transport zamawianych Urządzeń pokrywa Najemca, za wyjątkiem kabin sanitarnych i umywalek, za które opłatę za transport pokrywa Wynajmujący.

4.
Czynsz najmu wskazany w Zamówieniu imprezowym oraz na czas określony nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni obejmuje cały okres świadczenia usług i za ten okres wystawiona jest faktura, której termin płatności wynosi 14 (czternaście) dni.

5.
Czynsz najmu wskazany w Zamówieniu na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni obejmuje miesięczny okres świadczenia usług wskazanych w Zamówieniu, z następującymi zastrzeżeniami:
5.1
Czynsz najmu z tytułu świadczenia usług obejmuje miesiąc kalendarzowy, przy czym – w pierwszym i ostatnim miesiącu opłaty naliczone są proporcjonalnie do ilości dni najmu Urządzeń i ilości wykonanych serwisów (opłatę miesięczną dzieli się na ilość dni w miesiącu, która to stanowi opłatę za jeden dzień najmu)
5.2
W przypadku zakończenia najmu przed upływem pierwszego miesiąca tj. 30 (trzydziestu) dni świadczenia usług, czynsz najmu naliczony zostanie niezależnie od czasu trwania Umowy za miesiąc tj. za miesięczny czas świadczenia usług najmu Urządzeń
5.3
Każda faktura obejmuje okres miesiąca kalendarzowego, której termin płatności wynosi 14 (czternaście) dni od daty doręczenia faktury VAT Najemcy
5.4
Ostatni czynsz najmu z tytułu najmu Urządzeń zostanie naliczony po zakończeniu usługi i odbiorze Urządzeń od Najemcy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia faktury VAT.

6.
Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej oraz na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu, chyba że wyraźnie w Zamówieniu wskaże inaczej. Najemca zobowiązany jest do dokonywania opłat w formie przelewu na konto bankowe Wynajmującego wskazane na fakturze VAT.

7.
W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu najmu, Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy odsetkami za opóźnienie albo odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych (w przypadku Najemców będącymi przedsiębiorcami). Najemca zobowiązuje się ponadto zwrócić Wynajmującemu wszelkie koszty poniesione przez niego w związku z dochodzeniem wykonania przez Najemcę niniejszej Umowy, w szczególności koszty wysyłki wezwań do zapłaty, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (w przypadku Najemców będącymi przedsiębiorcami).

8.
Najemca zobowiązuje się do używania Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Najemca nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian technicznych lub estetycznych Urządzeń, w tym nie może modyfikować urządzeń, usuwać zmian oraz zmieniać samodzielnie miejsca położenia Urządzeń.

9.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie Sprzętu spowodowane nieprawidłowym sposobem użytkowania, awariami i uszkodzeniami, złożeniem Zamówienia przez Najemcę na zbyt małą liczbę serwisów, brakiem możliwości wykonania serwisów przez Wynajmującego z przyczyn od niego niezależnych, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz innymi przyczynami niezależnymi od Wynajmującego.

10.
Najemca nie jest upoważniony do podnajmowania, dzierżawienia lub udostępniania na jakiejkolwiek innej podstawie Urządzeń osobom trzecim.

11.
Najemca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Urządzeń w momencie ich dostarczenia. Wszelkie zastrzeżenia, co do stanu Urządzeń, winny być zgłoszone w formie pisemnej w chwili dostarczenia Urządzeń i potwierdzone podpisem przedstawiciela Wynajmującego.

12.
Dokonanie zmian w złożonym Zamówieniu jest możliwe tylko w formie zgłoszenia potrzeby w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail i wyłącznie po akceptacji możliwości dokonania zmiany przez Wynajmującego.

13.
W przypadku odstąpienia w dniu zamówienia przez Najemcę od złożonego Zamówienia, Najemca będzie obciążony kosztami realizacji Zamówienia – w szczególności kosztami za transport Urządzeń, czasem pracy przedstawicieli Wynajmującego. W przypadku anulowania zamówienia w terminie krótszym niż 5 (pięć) dni przed terminem realizacji, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej 50% całkowitego kosztu usługi wskazanej w Zamówieniu.

14.
Najemca ma obowiązek przygotowania terenu do ustawienia zamawianych Urządzeń oraz zapewnienia dojazdu dla samochodu ciężarowego z napędem na jedną oś w celu dostarczenia, serwisu i odbioru zamawianych Urządzeń. Niezastosowanie się do tych obowiązków nie zwalnia Najemcy z opłaty za transport Urządzeń, czas pracy przedstawicieli Wynajmującego oraz zamówiony serwis Urządzeń.

15.
Najemca przy zleceniu Zamówienia imprezowego ma możliwość skorzystania z usługi serwisu Urządzeń za dodatkową opłatą wskazaną w Zamówieniu. Zamówienie najmu Urządzeń na czas określony lub czas nieokreślony obejmuje serwis zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Zamówieniu.

16.
Najemca zobowiązany jest do sprawowania pieczy nad Urządzeniami oraz ponosi pełną finansową odpowiedzialność za Urządzenia w czasie ich najmu, w szczególności za: kradzież, spalenie, zniszczenie Urządzeń wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania, zdarzenia losowe oraz ewentualne szkody wyrządzone przez Urządzenia.

17.
Najemca przy zleceniu Zamówienia najmu określonych Urządzeń tj. kabin lub umywalek na czas określony dłuższy niż 14 (czternaście) dni lub czas nieokreślony ma możliwość skorzystania z usługi dodatkowej „Przejęcia odpowiedzialności przez Wynajmującego” (w dalszej części w ten sposób zwaną) obejmującą przejęcie odpowiedzialności przez Wynajmującego za szkody wynikające wyłącznie z kradzieży lub spalenia tychże Urządzeń.

18.
W przypadku skorzystania przez Najemcę z „Przejęcia odpowiedzialności przez Wynajmującego”, Najemca zobowiązuje się do uregulowania opłaty z tego tytułu wskazanej w Zamówieniu oraz w przypadku zaistnienia zdarzenia ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań, celem zminimalizowania strat oraz poinformowania o zaistniałym zdarzeniu Wynajmującego i zgłoszenia faktu kradzieży lub spalenia organom ścigania, zaś Wynajmujący zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności za szkodę wynikającą z tytułu zaistnienia kradzieży lub spalenia Urządzeń (przejęcie odpowiedzialności dotyczy wyłącznie kabin lub umywalek).

19.
Końcowa weryfikacja stanu technicznego Urządzeń nastąpi w bazie Wynajmującego w terminie nie później niż 7 (siedem) dni od dnia odbioru Urządzeń.

20.
W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego, że zwrócone Urządzenia są uszkodzone lub też Najemca dokonał w Urządzeniach jakichkolwiek zmian, Najemca będzie obciążony kosztami ich naprawy, zaś – w razie stwierdzenia braku możliwości naprawy Urządzeń – Najemca będzie zobowiązany do zapłaty wartości nowego Urządzenia.

21.
Wypowiedzenie umowy najmu możliwe jest wyłącznie w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. Możliwość wypowiedzenia najmu Urządzeń dotyczy wyłącznie najmu Urządzeń na czas określony lub na czas nieokreślony (nie dotyczy Zamówień imprezowych).

22.
Nieprawidłowości powstałe podczas realizacji usługi najmu Urządzeń powinny zostać zgłoszone pisemnie lub w formie wiadomości e-mail przez Najemcę dla Wynajmującego niezwłocznie po ich wystąpieniu, najpóźniej 7 (siedem) dni od doręczenia faktury VAT za daną usługę, nie później jednak niż 30 (trzydzieści) dni od daty wykonania usługi pod rygorem uznania usługi za wykonaną prawidłowo.

23.
Wynajmującemu przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania stosunku najmu z Najemcą, które skutkować będzie odbiorem Urządzeń w przypadku wystąpienia opóźnienia w zapłacie opłat za usługę dłuższych niż 14 (czternaście) dni oraz w przypadku nieprzestrzegania przez Najemcę punktów 8 lub 10 WNU.

24.
Najemca będący konsumentem składający Zamówienie w formie elektronicznej ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy zawartej na mocy Zamówienia bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy tj. złożenia Zamówienia. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy najmu Urządzeń, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Najemca zobowiązany będzie do pokrycia opłaty z tytułu najmu Urządzeń obliczoną proporcjonalnie do czasu trwania najmu ilości wykonanych serwisów Urządzeń.

25.
Wszystkie spory wynikające z zamówienia i jego realizacji będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

26.
W sprawach nieunormowanych w niniejszych WNU zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

27.
W razie sprzeczności pomiędzy WNU a ogólnymi warunkami lub wzorcami umownymi stosowanymi przez Najemcę, pierwszeństwo mają postanowienia WNU.

28.
Najemca zapoznał się i akceptuje stan oraz WNU.

Pobierz regulamin

close

Kabina toaletowa vip

Kabina toaletowa VIP

Umywalka

Podajnik
na ręczniki

Dozownik mydła

Pisuar

Propozycja dla osób, których nie zadowalają standardowe rozwiązania. Kompaktowa konstrukcja i wysokiej jakości materiały użyte do produkcji kabiny zaspokoją oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Zamów online