Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka WC TRON sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000788860, NIP: 8992863500 oraz numer REGON: 383498629, dalej Administrator.
 2. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej: RODO).
 3. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych: iod@wctron.pl dalej zwany IOD.
 4. Polityka Prywatności określa zasady oraz warunki przetwarzania przez Administratora:
  • danych osobowych użytkowników strony,
  • danych osobowych użytkowników portali społecznościowych, a w szczególności danych fanów naszego fanpage’a na Facebooku i Instagramie,
  • danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z RODO.
 6. Dane osobowe podawane na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Administratora lub uprawnionych przez niego osób.

2. CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA:PODSTAWA PRAWNA:OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
INFORMACJE DODATKOWE
Przetwarzanie danych w ramach portali społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)art. 6 ust. lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w wiadomości prywatnej i/lub komentowanie wpisów, otrzymywanie informacji o aktywnościach na fanpage oraz prowadzenie innych działań marketingowych

Aktywność użytkownika związana z korzystaniem z naszego portalu społecznościowego nie będzie archiwizowana poza stroną.

dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić poprzez usunięcie wiadomości lub komentarzy

W przypadku treści obraźliwych, wulgarnych i naruszających przepisy prawa Administrator może usunąć komentarze i wpisy w dowolnym czasie

Dane osobowe gromadzone przez portale społecznościowe tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem poszczególnego portalu społecznościowego.
Za pomocą zdjęć umieszczonych na profilu Administrator może poznać Pani/Pana wizerunek
Udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie za pomocą poczty elektronicznej.art. 6 ust. lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w wiadomości e-mail oraz komunikacja biznesowadane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniaW korespondencji elektronicznej Administrator przetwarza wszelkie dane zawarte przez osobę kierującą korespondencję w tejże korespondencji
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (ustalenie warunków umowy)6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest informowanie o produktach i usługach Administratora

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – co do danych osób fizycznych, które wysyłają zamówienia za pomocą formularza „Zamów online”
dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji zamówienia oraz po zakończeniu realizacji zamówienia aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu zawartej umowy
Marketing bezpośredni6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest informowanie o produktach i usługach Administratora

Prowadzenie marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail przez Administratora odbywa się na postawie zgody na realizację marketingu za pomocą kanału komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne.
dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Tworzenie rejestrów i statystykart. 6 ust. 1 lit. c RODO – co do danych zawartych w dokumentach potwierdzających wykonanie stosowania zasady zgodności i rozliczalności (w tym np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO oraz usprawnienie prowadzonej działalności, określenie prawidłowości funkcjonowania strony internetowej, poprawa jakości strony.

dane osobowe będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat

3.ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

4.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy w celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą strony tj. podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT oraz operatorowi hostingowemu. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.

5.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania mediów społecznościowych, w tym Facebook czy Instagram i ich międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook czy Instagram standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6.UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik strony posiada prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. 6. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@wctron.pl lub listownie na adres Spółki: ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

8.UWAGI KOŃCOWE

 1. Strona www.wctron.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez Administratora. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody strony. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną.
 2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych na stronie można kierować do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@wctron.pl lub listownie na adres Spółki: ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30.04.2020 r.
close

Kabina toaletowa vip

Kabina toaletowa VIP

Umywalka

Podajnik
na ręczniki

Dozownik mydła

Pisuar

Propozycja dla osób, których nie zadowalają standardowe rozwiązania. Kompaktowa konstrukcja i wysokiej jakości materiały użyte do produkcji kabiny zaspokoją oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Zamów online