AKCJA TRON – kampania edukacyjna o higienie

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WCTRON.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WCTRON.PL
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W WCTRON.PL
 4. ZAWARCIE UMOWY WYNAJMU
 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 6. OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU
 7. ROZWIĄZANIE UMOWY WYNAJMU
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO
 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE (DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW)
 10. OPINIE W SERWISIE INTERNETOWYM
 11. KONTAKT Z WCTRON.PL
 12. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 13. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 15. PRAWA AUTORSKIE DO WCTRON.PL
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://wctron.pl (dalej jako: „Wctron.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Wctron.pl ma na celu przybliżyć zasady świadczonych przez nas usług w zakresie wynajmu urządzeń, w szczególności udostępnianych przez nas toalet przenośnych i kontenerów wraz z usługami serwisowymi.

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego umożliwiamy Państwu zapoznanie się z ofertą naszej firmy oraz złożenie zamówienia w celu zawarcia umowy o świadczenie usług.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Państwa o korzystaniu z Wctron.pl, regulują w szczególności zasady składania zamówień oraz warunki zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

Zespół Wctron.pl


1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Właścicielem Wctron.pl jest spółka WCTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000788860; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 8992863500, REGON: 383498629, adres poczty elektronicznej: dok@wctron.pl, numer telefonu kontaktowego: 800 808 308.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
  3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
   1. CENA WYNAJMU – czynsz z tytułu Umowy Wynajmu Urządzenia wskazany na stronach internetowych Serwisu Internetowego oraz każdorazowo w Formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Cena Wynajmu obejmuje także koszt ewentualnych usług dodatkowych wymienionych w opisie Urządzenia lub też dodanych przez Klienta do elektronicznego koszyka przed złożeniem Zamówienia.
   2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia poprzez określenie podstawowych elementów przyszłej Umowy Wynajmu, w szczególności poprzez dodanie Urządzenia do elektronicznego koszyka, a także określenie czasu i miejsca wynajmu czy też sposobu płatności.
   4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
   5. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawarcie Umowy Wynajmu, nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego).
   6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adresem e-mail) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności Usługobiorcy dostępnych w systemie teleinformatycznym Wctron.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, informacje o złożonych Zamówieniach oraz o innych działaniach w Serwisie Internetowym.
   7. OKRES WYNAJMU – czas, na jaki zostaje zawarta Umowa Wynajmu, liczony od Pierwszego Dnia Wynajmu.
   8. PIERWSZY DZIEŃ WYNAJMU – dzień wydania Urządzenia Klientowi (rozpoczęcie biegu Okresu Wynajmu).
   9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.).
   10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, WCTRON.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym http://wctron.pl.
   12. UMOWA WYNAJMU, UMOWA – umowa wynajmu Urządzenia, obejmująca także świadczenie dodatkowych usług związanych z wynajmem Urządzenia (np. usługi serwisowe, transportowe), zawierana między Klientem a Wynajmującym zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   13. URZĄDZENIE – prezentowane w Serwisie Internetowym urządzenie (tj. rzecz ruchoma), w szczególności toalety przenośne i kontenery, które może być przedmiotem Umowy Wynajmu między Klientem a Wynajmującym. Szczegółowe informacje o dostępnych Urządzeniach podane są na stronach Serwisu przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
   14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   15. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Wctron.pl, w tym również taka, która zainteresowana jest zawarciem Umowy Wynajmu.
   16. USŁUGODAWCA, WYNAJMUJACY – spółka WCTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000788860; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 8992863500, REGON: 383498629, adres poczty elektronicznej: dok@wctron.pl, numer telefonu kontaktowego: 800 808 308.
   17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
   18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy z Wynajmującym na warunkach w nim wskazanych, które można złożyć za pomocą Formularza Zamówienia, a także w formie pisemnej lub drogą poczty elektronicznej (mailowo) zgodnie z danymi kontaktowymi Wynajmującego.

 

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WCTRON.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się także podejmowania jakichkolwiek działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 4. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu wiąże się jednak ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. obowiązki umowne lub ustawowe Usługodawcy).

 

3) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W WCTRON.PL

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługodawca udostępnia w Serwisie Internetowym w szczególności następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto.
  2. Formularz Zamówienia.
  3. Opinie.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronach Serwisu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługa Elektroniczna Konto – korzystanie z Konta jest możliwe po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia. W takim wypadku z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone, a na podany w Formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy przesłane zostaje automatycznie wygenerowane hasło do Konta. Usługobiorca może zmienić hasło w każdej chwili po zalogowaniu do Konta.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany. Usługobiorca bez zgody Usługodawcy może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie. Usługobiorca obowiązany jest utrzymać dane dostępowe do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym poprzez najem lub użyczenie.
 6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dok@wctron.pl.
 7. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozbawia Usługobiorcy możliwości dalszego logowania i korzystania z funkcjonalności i zasobów Konta. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż umowa o korzystanie z Konta) zgodnych z polityką prywatności Wctron.pl.
 8. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Urządzenia do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wykonanie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienie Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcie na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, a także danych dotyczących Umowy Wynajmu: rodzaj Urządzenia, usługi dodatkowe, planowana data wynajmu, miejsce dostarczenia oraz sposób płatności. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 9.  Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 10. Usługa Elektroniczna Opinie – wystawienie opinii jest możliwe po (1) uzupełnieniu formularza dostępnego w zakładce „Opinie” na stronie danego Urządzenia w Serwisie Internetowym oraz (2) kliknięciu pola „Wyślij”. Dodając opinię, Usługobiorca może również wybrać ocenę graficzną Urządzenia w pięciostopniowej skali, gdzie 1 gwiazdka oznacza najniższą ocenę, a 5 gwiazdek najwyższą. Średnia wszystkich wystawionych ocen prezentowana jest obok Urządzenia. W formularzu opinii niezbędne jest podanie danych wskazanych jako obowiązkowe, w szczególności treści opinii oraz nazwy (imienia) i adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 11. Usługobiorca obowiązany jest podawać wyłącznie rzetelne oraz prawdziwe informacje. Usługobiorcy zabrania się zamieszczania opinii fałszywych lub fikcyjnych, opinii o charakterze obraźliwym oraz niezgodnych ze stanem faktycznym. Usługa Elektroniczna Opinie nie może być wykorzystywana do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Usługobiorca, dodając opinię lub ocenę, obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 12. Uwidocznienie opinii Usługobiorcy na stronie Serwisu wymaga jej zatwierdzenia przez Usługodawcę zgodnie z zasadami weryfikacji przewidzianymi w punkcie 10. Regulaminu. Opublikowane opinie pozostają widoczne w Serwisie Internetowym bezterminowo, to jest do czasu (1) usunięcia opinii przez Usługodawcę z powodu jej bezprawnego charakteru lub naruszenia postanowień Regulaminu albo (2) usunięcia opinii na uzasadniony wniosek osoby ją dodającej lub podmiotu trzeciego.
 13. Usługa Elektroniczna Opinie świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać dodawania opinii, w tym poprzez opuszczenie strony Serwisu Internetowego lub zamknięcie przeglądarki internetowej.

 

4) ZAWARCIE UMOWY WYNAJMU

 1. Zawarcie Umowy Wynajmu, której przedmiotem jest Urządzenie prezentowane w Serwisie Internetowym, następuje po złożeniu Zamówienia przez Klienta, co jest możliwe pisemnie, mailowo lub za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Wctron.pl.
 2. Umowa może obejmować Okres Wynajmu trwający przez czas nieokreślony lub określony. Początkiem biegu Okresu Wynajmu jest Pierwszy Dzień Wynajmu. Klient uprawniony jest korzystać z Urządzenia będącego przedmiotem Umowy nie dłużej niż do upłynięcia Okresu Wynajmu.
 3. W przypadku Umowy Wynajmu zawartej na czas określony, Klient ma prawo zgłosić chęć przedłużenia obowiązywania Umowy Wynajmu, korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie Regulaminu oraz wskazując liczbę dni, na jaki Umowa Wynajmu ma zostać przedłużona, najpóźniej na 2 Dni Robocze przed zakończeniem pierwotnego Okresu Wynajmu. Przedłużenie Umowy jest możliwe jedynie za zgodą Wynajmującego, w przypadku, jeśli Urządzenie nie zostało wcześniej zamówione przez innego Klienta. Wynajmujący informuje Klienta o możliwości przedłużenia Umowy Wynajmu bądź braku takiej możliwości, na przykład za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej w odpowiedzi na wiadomość Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Wynajmującego nie może być uznawany za zgodę na przedłużenie Umowy. W przypadku przedłużenia Umowy Klient zobowiązany będzie do zapłaty Ceny Wynajmu zgodnie z aktualnym cennikiem za kolejny Okres Wynajmu. W razie braku odmiennych ustaleń obowiązują warunki pierwotnej Umowy Wynajmu.
 4. Zawarcie Umowy Wynajmu między Klientem i Wynajmującym przebiega standardowo według poniższego schematu:
  1. Klient składa Zamówienie dotyczące Urządzenia, którym jest zainteresowany, w szczególności za pośrednictwem Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 3.8 Regulaminu.
  2. Złożenie Zamówienia oraz jego otrzymanie przez Wynajmującego potwierdzone zostaje automatyczną wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zamówieniu.
  3. Po otrzymaniu Zamówienia Wynajmujący niezwłocznie weryfikuje Zamówienie w celu potwierdzenia jego kompletności i prawidłowości podanych danych z niniejszym Regulaminem, a także potwierdzenia dostępności Urządzenia będącego przedmiotem Zamówienia. W razie potrzeby wprowadzenia zmian lub gdyby konieczne były dodatkowe ustalenia w zakresie warunków Umowy, Wynajmujący kontaktuje się niezwłocznie z Klientem i ustala dalszy tok postępowania.
  4. Zawarcie Umowy Wynajmu następuje w chwili (1) potwierdzenia przez Wynajmującego przyjęcia Zamówienia do realizacji po zakończeniu jego weryfikacji (w razie braku konieczności wprowadzenia zmian lub dodatkowych ustaleń) albo (2) dojścia przez Klienta i Wynajmującego do porozumienia co do wszystkich elementów Zamówienia, które były przedmiotem uzgodnień w ramach jego weryfikacji (w razie konieczności wprowadzenia zmian lub dodatkowych ustaleń).
  5. Potwierdzenie zawarcia Umowy Wynajmu oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Wynajmującego stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Wynajmującego o przyjęciu Zamówienia do realizacji wraz z podsumowaniem warunków Umowy Wynajmu.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Wynajmu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Wctron.pl przed złożeniem Zamówienia, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4 lit. e) Regulaminu oraz (3) przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.

 

5) SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Cena Wynajmu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej Cenie Wynajmu wraz z podatkami, a gdy charakter Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Wynajmu. W razie Umowy Wynajmu zawieranej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, Wynajmujący podaje w ten sam sposób łączną Cenę Wynajmu obejmującą wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy Umowa przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięczne płatności.
 2. Wynajmujący udostępnia Klientom następujące sposoby płatności tytułem Umowy Wynajmu:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro za pośrednictwem serwisu Autopay.pl – aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.autopay.pl.
   1. Obsługą płatności Klienta zajmuje się spółka AUTOPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 2 205 500,00 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.
   2. W razie wyboru płatności elektronicznych po przekierowaniu do bramki płatności Klient powinien niezwłocznie dokonać zapłaty za Zamówienie. W przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć i transakcja nie dojdzie do skutku, a złożenie Zamówienia nie zostanie ukończone. Klient może wtedy ponowić złożenie Zamówienia, postępując w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
   3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 1. Terminy płatności Ceny Wynajmu zależne są od Okresu Wynajmu, na jaki została zawarta Umowa:
  1. W przypadku Okresu Wynajmu trwającego przez czas określony nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, Klient obowiązany będzie do jednorazowej zapłaty Ceny Wynajmu podanej w Zamówieniu za cały Okres Wynajmu z dołu, tj. po wykonaniu usługi. Termin płatności wynosi 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury VAT przez Wynajmującego.
  2. W przypadku Okresu Wynajmu trwającego przez czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, Klient obowiązany będzie do cyklicznej zapłaty Ceny Wynajmu podanej w Zamówieniu za każdy zakończony miesiąc kalendarzowy Okresu Wynajmu. Termin płatności wynosi 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury VAT przez Wynajmującego, do czego Wynajmujący uprawniony jest po zawarciu Umowy z Klientem, a następnie na koniec każdego kolejnego okresu rozliczeniowego. W pierwszym i ostatnim miesiącu kalendarzowym Okresu Wynajmu trwającego ponad 30 dni opłaty są naliczane proporcjonalnie do faktycznej liczby dni świadczenia usługi w tym miesiącu (Cenę Wynajmu dzieli się przez liczbę dni w miesiącu, która to stanowi opłatę za jeden dzień najmu w danym miesiącu).
 2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Wynajmującego.
 3. W razie jakiegokolwiek opóźnienia w płatności:
  1. Wynajmujący (obok innych środków prawem przewidzianych) uprawniony jest do naliczania maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień po upływie terminu płatności. Wynajmujący może także wstrzymać się ze świadczeniem na rzecz Klienta usług związanych z wynajmem Urządzenia do czasu uregulowania pełnej płatności wraz z odsetkami, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  2. W przypadku Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, Wynajmujący uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, a także do żądania zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość kwoty 40, 70 lub 100 Euro (w zależności od wartości faktury), za każde opóźnienie Klienta w dokonaniu płatności, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.). Oprócz rekompensaty, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wynajmującemu przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających kwotę tej rekompensaty.

 

6) OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU

 1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte określają ogólne, domyślne warunki świadczenia usług w zakresie wynajmu Urządzeń prezentowanych na stronach Serwisu Internetowego. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia przez Klienta i Wynajmującego indywidualnych warunków (np. w korespondencji stron poprzedzającej zawarcie Umowy) lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami.
 2. Wynajmujący obowiązany jest oddać Klientowi w najem sprawne, możliwe do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem Urządzenie.
 3. Warunkiem wydania Urządzenia przez Wynajmującego jest zapłata przez Klienta Ceny Wynajmu należnej – w zależności od Okresu Wynajmu – za cały Okres Wynajmu z góry lub też pierwszy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy Okresu Wynajmu.
 4. Wynajmujący dostarcza Urządzenie transportem własnym do miejsca wskazanego przez Klienta w Umowie Wynajmu. Wydanie Urządzenia Klientowi nastąpi w terminie wynikającym z Umowy Wynajmu (Pierwszy Dzień Wynajmu). W braku odmiennych ustaleń stron, przyjmuje się, że wydanie Urządzenia nastąpi najpóźniej w Pierwszym Dniu Wynajmu bądź w dniu poprzedzającym, natomiast zwrot Urządzenia nastąpi w terminie do 7 Dni Roboczych od zakończenia Okresu Wynajmu.
 5. Klient zobowiązany jest do używania Urządzenia będącego przedmiotem Umowy Wynajmu tylko w Okresie Wynajmu, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, w Umowie Wynajmu oraz w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.
 6. Klient zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia w stanie niepogorszonym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Urządzenia będące następstwem prawidłowego używania. W przypadku uszkodzenia Urządzenia powstałego z winy Klienta Wynajmujący ma prawo dochodzić odszkodowania za powstałą szkodę w granicach przewidzianych prawem.
 7. W przypadku stwierdzenia usterki lub uszkodzeń Urządzenia podczas jego wydawania lub zwrotu, stwierdzone usterki lub uszkodzenia powinny zostać potwierdzone na piśmie przez Klienta i przedstawiciela Wynajmującego, który wydaje lub przyjmuje zwrot Urządzenia. W razie stwierdzenia usterek lub uszkodzenia przy wydawaniu Urządzenia Klientowi, przedstawiciel Wynajmującego może uzgodnić z Klientem dalszy tok postępowania, w szczególności może zaproponować niezwłoczną wymianę Urządzenia na inne, sprawne Urządzenie, przy czym czas wymiany nie wlicza się do Okresu Wynajmu. Niniejszy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać innych uprawnień Klienta, mogących przysługiwać mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, w tym zgodnie z wszelkimi innymi dokumentami udostępnionymi Klientowi przy zawarciu Umowy Wynajmu oraz dołączonymi do Urządzenia, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient powinien posiadać niezbędne zezwolenia do korzystania z Urządzenia, jeśli są wymagane przepisami prawa.
 9. Klient nie jest uprawniony do podnajmowania, dzierżawienia lub udostępniania na jakiejkolwiek innej podstawie Urządzeń osobom trzecim bez uprzedniej, wyraźnej zgody Wynajmującego. W razie umożliwienia innej osobie trzeciej korzystania z Urządzenia przez Klienta, Klient ponosi odpowiedzialność solidarnie z tą osobą za wszelkie jej działania i zaniechania.
 10. Z chwilą wydania Urządzenia Klientowi, aż do chwili zwrotu Urządzenia z powrotem Wynajmującemu, na Klienta przechodzi ryzyko utraty Urządzenia oraz uszkodzenia Urządzenia.
 11. W przypadku jakichkolwiek awarii, utraty bądź uszkodzenia Urządzenia w trakcie Okresu Wynajmu, Klient powinien niezwłoczne poinformować Wynajmującego o zaistniałym problemie, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym Regulaminie, poprzez wskazanie numeru Zamówienia oraz opisu problemu. Nadto Klient może zostać poproszony o pilne zwrócenie Urządzenia Wynajmującemu w sposób i miejscu ustalonym indywidualnie przez strony.
 12. W przypadku braku zwrotu Urządzenia przez Klienta, ostatniego dnia Okresu Wynajmu, Wynajmujący uprawniony jest do naliczania Klientowi opłat za bezumowne korzystanie z Urządzenia.
 13. Zwracając Urządzenie Wynajmującemu, Klient obowiązany jest pozostawić Urządzenie i jego wyposażenie w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Urządzenia oraz jego wyposażenia będące następstwem prawidłowego używania i normalnej eksploatacji.
 14. Klient nie jest upoważniony do samodzielnej ingerencji w Urządzenie ponad jego normalne użycie, w tym do jego demontażu, naruszenia zabezpieczeń gwarancyjnych, przeróbek, zmian konstrukcyjnych i napraw.
 15. W przypadku uszkodzenia Urządzenia lub powstania innych wad wskazujących na naruszenie zasad użytkowania określonych w niniejszych Regulaminie, Wynajmujący ma prawo obciążyć Klienta faktycznymi, uzasadnionymi kosztami, które są niezbędne dla doprowadzenia Urządzenia do stanu poprzedniego lub też (w razie braku możliwości jego naprawy) nabycia nowego Urządzenia, chyba że jest to następstwem okoliczności, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności.
 16. W przypadku braku możliwości wykonania określonej usługi w ustalonym terminie (np. wydania Urządzenia lub przeprowadzenia dodatkowych usług, w tym czynności serwisowych) z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego (np. spowodowanych wypadkami losowymi, działaniem zdarzeń o charakterze siły wyższej itd.), Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia wykonania danej usługi w innym ustalonym z Klientem terminie, po ustaniu wszystkich przeszkód będących podstawą przesunięcia terminu jej wykonania. O wszelkich przewidywanych zmianach w tym zakresie Wynajmujący zobowiązuje się informować niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

7) ROZWIĄZANIE UMOWY WYNAJMU

 1. Umowa Wynajmu wygasa z upływem Okresu Wynajmu, na jaki została zawarta, lub też z chwilą jej skutecznego wypowiedzenia lub rozwiązania w jakimkolwiek innym trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient może wypowiedzieć Umowę (zrezygnować z wynajmu) w każdym czasie po jej zawarciu, z zastrzeżeniem, że Klient obowiązany będzie do zapłaty Ceny Wynajmu za dotychczas świadczone usługi (postanowienia pkt. 5.3 Regulaminu stosuje się w zakresie sposobu ustalania należnego kosztu usługi), a w każdym razie nie mniejszej niż kwota należna za pierwszy miesiąc Okresu Wynajmu. Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie dokumentowej, np. pismo lub wiadomość e-mail zawierająca oświadczenie Klienta przesłana zgodnie z danymi kontaktowymi Wynajmującego wskazanymi na wstępie Regulaminu.
 3. W przypadku wypowiedzenia złożonego do 7 Dni Roboczych przed Pierwszym Dniem Wynajmu, Klient nie ponosi żadnych kosztów z tytułu Umowy Wynajmu. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem wypowiedzenie dotrze do Wynajmującego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią.
 4. Wynajmujący, bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Regulaminu oraz środków przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia ważnych powodów, to jest naruszania przez Klienta postanowień Umowy, w tym niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez:
  1. zaleganie z jakimikolwiek wymagalnymi należnościami na rzecz Wynajmującego przez okres przynajmniej 14 dni kalendarzowych;
  2. braku współdziałania z Wynajmującym w celu należytego wykonania usług, w szczególności poprzez przekazywanie niekompletnych, niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzających w błąd informacji lub dyspozycji dotyczących Umowy;
  3. korzystania z Urządzenia w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem i Umową Wynajmu, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami lub poprzez oddanie go w użycie osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.
 5. Wypowiedzenie Umowy przez Wynajmującego, o którym mowa wyżej, poprzedzone zostaje uprzednim wezwaniem Klienta do zaniechania naruszeń wraz z podaniem przyczyny.
 6. Niezależnie od pkt. 7.2 – 7.5 Regulaminu, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje także ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia. W takim wypadku stosuje się postanowienia pkt. 12 Regulaminu regulujące sposób i termin realizacji prawa odstąpienia od umowy.
 7. Niezależnie od powyższego, Wynajmujący i Klient mogą rozwiązać umowę w każdej chwili za porozumieniem stron na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 

8) ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego Wynajmujący nie jest obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi.
 2. Okolicznościami, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, mogą być w szczególności zdarzenia, za których powstanie wyłączną winę ponosi Klient, wypadki losowe, a także zdarzenia zewnętrzne i pozostające poza kontrolą Wynajmującego, do których powstania się nie przyczynił i których pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (siła wyższa), takie jak: korki drogowe, anomalie pogodowe, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki, wojny, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej, blokady granic i portów.

 

9) POSTANOWIENIA DODATKOWE (DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW)

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego Konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Klienta lub Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
 2. Usługodawcy/Wynajmującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą/Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy/Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy/Wynajmującego.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawca/Wynajmujący jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę/Klienta. W zakresie weryfikacji Usługodawca/Wynajmujący uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy/Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca/Wynajmujący uprawniony jest do zawieszenia świadczenia usług i wstrzymania wykonania zawartej Umowy na czas trwania weryfikacji.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Wynajmującego w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej łącznie Ceny Wynajmu za okres ostatniego roku, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Wynajmującego, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych bezpośrednio z Umową. Usługodawca/Wynajmujący ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia z nim Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 6. Odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu rękojmi lub niezgodności Urządzenia z Umową wobec Klienta zostaje niniejszym wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Wynajmującego w stosunku do Klienta, w przypadku ujawnienia wadliwości Urządzenia w trakcie jego użytkowania przez Klienta, jest ograniczona jedynie do wysokości zapłaconej Ceny Wynajmu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy Wynajmu, w szczególności dotyczące stanu technicznego i jakości Urządzenia lub innych usług dodatkowych świadczonych przez Wynajmującego, powinny być zgłaszane najdalej w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia Okresu Wynajmu pod rygorem ich pozostawienia bez rozpoznania. Brak zgłoszenia przez Klienta uwag i zastrzeżeń do Umowy, na piśmie lub w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej, w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim skutkować będzie utratą prawa do podnoszenia tych uwag i zastrzeżeń w razie dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Wynajmującego.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Wynajmującym a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Wynajmującego.

 

10) OPINIE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Usługodawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Urządzeniach oraz o zawartych i wykonanych Umowach Wynajmu na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (np. Usługa Elektroniczna Opinie zgodnie z pkt. 3.10 Regulaminu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Usługobiorcę po złożeniu Zamówienia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Urządzenia – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
 3. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zamówionych Urządzeń w Serwisie Internetowym Usługodawcy oraz wyłącznie przez Klienta, który zawarł Umowę w zakresie opiniowanego Urządzenia. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów w celu wystawienia opinii.
 4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Serwisie Internetowego (np. przy danym Urządzeniu) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Usługodawca i do którego odsyła na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Serwisu Internetowego).
 6. Usługodawca zapewnia, aby publikowane w Serwisie opinie o Urządzeniach pochodziły od jego Klientów, którzy zamówili dane Urządzenie. W tym celu Usługodawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
  1. Opublikowanie opinii wystawianej bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (za pomocą Usługi Elektronicznej Opinie) wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Serwisu Internetowego – w tym wypadku Usługodawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Serwisie Internetowym, a w przypadku opinii o Urządzeniu sprawdza dodatkowo, czy zamawiała opiniowane Urządzenie. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
  2. Usługodawca może wysyłać swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który zamawiał Urządzenie w Serwisie Internetowym.
  3. W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Usługodawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient zamawiał dane Urządzenie, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Serwisu Internetowego lub zamawiał opiniowane Urządzenie.
 7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient zamówił dane Urządzenie mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 12. Regulaminu.
 8. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Urządzeń i usług. Usługodawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

11) KONTAKT Z WCTRON.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: dok@wctron.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Wctron.pl, prezentowanych Urządzeń oraz zawarcia Umowy Wynajmu. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z podanych w Regulaminie danych kontaktowych.

 

12) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji dotyczących Serwisu Internetowego, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych, Umów Wynajmu, Urządzeń oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy/Wynajmującego lub jego Serwisu Internetowego.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy/Wynajmującego za działanie Serwisu Internetowego, w tym jego Usług Elektronicznych, a także wykonanie Umowy Wynajmu, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@wctron.pl.
 4. W odniesieniu do Umów Wynajmu, zaleca się, aby reklamacje związane z Urządzeniem, w szczególności w przedmiocie jego uszkodzeń, wad lub innych niezgodności z Umową, zgłaszać bezpośrednio przy odbiorze Urządzenia i odnotować na piśmie wraz z przedstawicielem Wynajmującego, a w przypadku ich wystąpienia w późniejszym czasie, zgłaszać je niezwłocznie po ich stwierdzeniu w Okresie Wynajmu – ułatwi to wykonanie reklamacji w sposób jak najmniej uciążliwy dla Klienta.
 5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności numeru Zamówienia, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także oczekiwań oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę/Wynajmującego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy/Wynajmującego.
 7. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca/Wynajmujący może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę/Wynajmującego.
 8. Usługodawca/Wynajmujący ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

13) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są usługi (w tym usługi w zakresie wynajmu Urządzeń), rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dok@wctron.pl lub pisemnie na adres: ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Usługodawca/Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca/Wynajmujący dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, (2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 7. Postanowienia niniejszego punktu 13. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

14)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

 

15)  PRAWA AUTORSKIE DO WCTRON.PL

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

16)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany w zakresie rodzaju oraz formy świadczonych usług, w tym Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia usług, w tym Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności lub wykonania Umowy; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
  2. W przypadku umów o charakterze ciągłym, Usługobiorca/Klient ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą/Wynajmującym przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca/Klient może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy/Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  3. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca/Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w pkt. 13.7 Regulaminu, ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy

Zespół Wctron.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–    Adresat:

WCTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław
dok@wctron.pl

 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.